3Dprinterpoint maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren

Algemene Voorwaarden webshop en gebruik website 3DPrinterPoint B.V.

 

Artikel 1. Definities

 1.1.          In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
3DPrinterPoint: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 3DPrinterPoint B.V. gevestigd aan het Centraalspoor 44 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58.35.13.53;
klant: de natuurlijke persoon die via de website bij 3DPrinterPoint een bestelling plaatst en/of die op de website een account heeft aangemaakt;
overeenkomst: de overeenkomst tussen 3DPrinterPoint en de klant;
product:
het product dat via de website verkocht worden;
website:
de websites www.3dprinterpoint.com en www.my3dpoint.com die door 3DPrinterPoint worden beheerd.


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tussen 3DPrinterPoint en de klant tot stand komen en op het gebruik van de website.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 3DPrinterPoint vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien 3DPrinterPoint niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat 3DPrinterPoint in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Het aanbod

 3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 3.3. 3DPrinterPoint is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de website.

 3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

 4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

 5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt 3DPrinterPoint de klant via de e-mail een bevestiging dat 3DPrinterPoint de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van 3DPrinterPoint heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van 3DPrinterPoint.

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


Artikel 6. Account

6.1. Om gebruik te kunnen maken van de website, dient de klant op de website een account aan te maken.

6.2. Het account van de klant kan enkel geactiveerd worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

6.3. Nadat de klant een account heeft aangemaakt op de website, ontvangt hij daarvan een bevestiging via de e-mail.

6.4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. 3DPrinterPoint kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. 3DPrinterPoint kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan dient de klant 3DPrinterPoint daarvan onverwijld in kennis te stellen.

6.5. De klant kan zijn account te allen tijde sluiten. Tevens heeft 3DPrinterPoint het recht het account van de klant op te heffen. De klant wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

 

Artikel 7. Producten die door de klant zijn ontworpen

7.1. Via de website kan de klant een ontwerp insturen voor een product. Middels een 3D printer zal 3DPrinterPoint het ontwerp van de klant printen en het product aan de klant leveren. 3DPrinterPoint is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van een ontwerp.

7.2. Het is de klant niet toegestaan 3DPrinterPoint een opdracht te geven tot het printen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien 3DPrinterPoint constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met rechten van derden, dan heeft 3DPrinterPoint het recht de bestelling te annuleren.

7.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het product dat geprint dient te worden. 3DPrinterPoint is niet verplicht om te controleren of het product de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die 3DPrinterPoint heeft moeten maken of alle schade die zij heeft geleden doordat het product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht.

7.4. Indien het product naar het ontwerp van de klant geprint is, dan kan de klant geen beroep doen op zijn herroepingsrecht, zie ook artikel 13.2.


Artikel 8. Verplichten van de klant, uploaden van een ontwerp en gebruik van de website

 8.1. Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst of bij het aanmaken van een account op de website aan 3DPrinterPoint verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

 8.2. Op de website kan de klant zijn ontwerp van een 3D product plaatsen.

 8.3. Het is de klant niet toegestaan een ontwerp up te loaden die:

 1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
 2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
 3. de rechten van derden schendt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een ontwerp te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van het ontwerp geen toestemming heeft gegeven;
 4. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische ontwerpen.

8.4. 3DPrinterPoint heeft te allen tijde het recht, zonder kennisgeving, het geüploade ontwerp van de klant van de website te verwijderen.

8.5. Door het uploaden van een ontwerp blijven de intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp bij de klant berusten. De klant blijft eigenaar van het ontwerp.

8.6. 3DPrinterPoint kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien derden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op het ontwerp van de klant. Indien een derde in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van de klant, dan dient de klant de betreffende derde daarop aan te spreken en niet 3DPrinterPoint.

8.7. De klant dient zelf zorg te dagen voor kopieën en/of een back-up van het ontwerp. 3DPrinterPoint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van het ontwerp van de klant, doordat 3DPrinterPoint het ontwerp van de website heeft verwijderd of is gestopt met haar website.

8.8. Het gebruik van de website is geheel voor risico van de klant. 3DPrinterPoint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die (deels) is ontstaan door het gebruik van de website. 3DPrinterPoint staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

8.9. Het is de klant niet toegestaan:

 1. de website te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 2. de inhoud of delen van de inhoud van de website te kopiëren;
 3. bij het gebruik van de website inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van 3DPrinterPoint of van derden.

8.10. 3DPrinterPoint heeft het recht veranderingen aan de website aan te brengen of de website offline te zetten.

8.11. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

8.12. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.


Artikel 9. Prijzen

 9.1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief [MG1] btw.

 9.2. 3DPrinterPoint heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.


Artikel 10. Verzendkosten

10.1. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

10.2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 11. Leveringstermijn

11.1. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

11.2. Indien 3DPrinterPoint de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt 3DPrinterPoint de klant daarvan op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt 3DPrinterPoint reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.


Artikel 12. Levering

12.1. De producten worden opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

12.2. Indien de klant de producten bij 3DPrinterPoint wenst op te halen, dan dient de klant daartoe een verzoek bij 3DPrinterPoint in te dienen. Indien 3DPrinterPoint dit verzoek honoreert, dan wordt met de klant een afspraak gemaakt. 3DPrinterPoint kan niet verplicht worden aan dit verzoek gehoor te geven.


Artikel 13. Herroepingsrecht

13.1. De klant heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de gehele bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De klant ontvangt via de e-mail of bij de levering een formulier[MG2]  dat de klant dient te gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.  

13.2. Artikel 13.1 is niet van toepassing op producten die naar de specificaties van de klant zijn vervaardigd, zoals producten die aan de hand van het ontwerp van de klant door 3DPrinterPoint geprint zijn.

13.3. De klant dient binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst de producten te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele verpakking. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

13.4. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet, gebruikt of niet op de juiste wijze verpakt, dan vervalt het recht om de overeenkomst overeenkomstig artikel 13.1 te ontbinden. In een dergelijk geval accepteert 3DPrinterPoint de producten niet en/of stuurt 3DPrinterPoint de producten terug naar de klant.

13.5. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

13.6. 3DPrinterPoint zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het leveren van de producten) restitueren.

 

Artikel 14. Retouradres

14.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

3DPrinterPoint B.V.
Centraalspoor 44
6846 GH Arnhem


Artikel 15. Betaling

15.1. De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

 1. ……………………;
 2. …………………….[MG3] 


Artikel 16. Klachten en garantie

16.1. Zichtbare gebreken aan de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan 3DPrinterPoint gemeld te worden.

16.2. Indien de klant het pakket met daarin de producten accepteert terwijl het pakket beschadigd is, dan is 3DPrinterPoint niet aansprakelijk voor die beschadiging.

16.3. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van 3DPrinterPoint. De klantenservice van 3DPrinterPoint is op de volgende wijzen bereikbaar:

Telefonisch:    0316-713230 (tijdens kantooruren)

Via de e-mail:  klantenservice@3dprinterpoint.com

Via het contact formulier op de website.

16.4. Klachten worden door 3DPrinterPoint binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

16.5. De klant dient 3DPrinterPoint de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

16.6. Indien op een geleverd product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan vangt de garantieperiode aan op het moment van aflevering van het product. De fabrieksgarantie en de wijze waarop de klant een beroep kan doen op de fabrieksgarantie wordt vermeld in de documentatie die bij het product geleverd wordt.

16.7. De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:

 1. de klant gebreken aan het geleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan 3DPrinterPoint meldt;
 2. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
 3. de verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
 4. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 5. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
 6. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 7. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

16.8. Het vervangen of repareren van producten verlengt de garantieperiode niet.


Artikel 17.  Aansprakelijkheid

17.1. 3DPrinterPoint kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant.

17.2. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

17.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

17.4. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 3DPrinterPoint is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door 3DPrinterPoint geleverde, sluit 3DPrinterPoint iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

17.6. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product.

17.7. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.

17.8. 3DPrinterPoint kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is.

17.9. 3DPrinterPoint is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en indirecte schade.

17.10. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.11. Indien 3DPrinterPoint aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 3DPrinterPoint beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 3DPrinterPoint gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 3DPrinterPoint beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van 3DPrinterPoint of haar ondergeschikten.

17.13. Indien de klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet niet nakomt of onrechtmatig jegens 3DPrinterPoint handelt, dan dient de klant alle schade aan 3DPrinterPoint te vergoeden die 3DPrinterPoint daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies, reputatieschade en door overheidsinstanties opgelegde boetes.


Artikel 18. Overmacht

18.1. 3DPrinterPoint is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van 3DPrinterPoint liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van 3DPrinterPoint; oorlog en oorlogsgevaar; in - en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; verlies of beschadiging bij transport; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring.

18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van 3DPrinterPoint ten gevolge waarvan 3DPrinterPoint haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

18.3. Voor zover 3DPrinterPoint ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is 3DPrinterPoint gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2. 3DPrinterPoint verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door 3DPrinterPoint geleverde producten, op de website en op alle ontwerpen opgenomen op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

20.2. De klant vrijwaart 3DPrinterPoint voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit:

 1. de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar het ontwerp van de klant is geprint;
 2. het ontwerp dat door de klant op de website is geplaatst.

20.3. 3DPrinterPoint sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid op grond van de nationale of internationale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom uit.


Artikel 21. Beveiliging en internet

21.1. 3DPrinterPoint zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.


Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Elke overeenkomst tussen 3DPrinterPoint en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en 3DPrinterPoint zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van 3DPrinterPoint is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat 3DPrinterPoint schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


[MG1]In een webshop vermelde prijzen dienen inclusief btw te zijn.

[MG2]Dit is een standaard formulier en heb ik naar je gemaild.

[MG3]De klant zijnde een consument kan niet verplicht worden meer dan 50% van het factuurbedrag vooruit te betalen. Er kunnen de klant meerdere betaalopties worden aangeboden, daarvan dient er ten minste 1 een achteraf betaling te zijn. Betaling achteraf kan bijvoorbeeld indien het bedrag van de creditcard of PayPal account pas wordt afgeschreven nadat de producten zijn geleverd.