3Dprinterpoint maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren

Algemene voorwaarden
 
3DPrinterPoint B.V.
 
Artikel 1.Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. 3DPrinterPoint: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 3DPrinterPoint B.V. gevestigd aan de  Centraalspoor 44 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58.35.13.53;
  2. klant: het bedrijf, de organisatie of (onderwijs)instelling die met 3DPrinterPoint een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van 3DPrinterPoint heeft ontvangen of met wie 3DPrinterPoint in enige rechtsbetrekking staat of voor wie 3DPrinterPoint enige rechtshandeling verricht;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen 3DPrinterPoint en de klant;
  4. product: het product dat door 3DPrinterPoint wordt geleverd;
  5. lease product: het product van 3DPrinterPoint dat op basis van lease aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
  6. werk: de door 3DPrinterPoint in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte tekeningen, 3D modellen, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, onderwijsprojecten, educatief materiaal en andere materialen of (elektronische) bestanden.

 
Artikel 2.Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door 3DPrinterPoint aan de klant en/of het uitvoeren van werkzaamheden voor de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen 3DPrinterPoint en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 3DPrinterPoint vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien 3DPrinterPoint niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat 3DPrinterPoint in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. 3DPrinterPoint heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 
Artikel 3.Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend.
 2. 3DPrinterPoint is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten, op de website, in offertes of in de overeenkomst.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Alle afbeeldingen, maten, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen in offertes, brochures of de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 5. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van 3DPrinterPoint terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan 3DPrinterPoint. De door 3DPrinterPoint aan de klant verstrekte offertes en daarbij behorende documenten en ontwerpen blijven eigendom van 3DPrinterPoint en mogen zonder toestemming van 3DPrinterPoint niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

 
Artikel 4.Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend dan wel nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte of het aanbod van 3DPrinterPoint.

 
Artikel 5.Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

 1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Deze meerkosten worden aan de klant in rekening gebracht.
 2. Het wijzigen van de overeenkomst kan gevolgen hebben voor de (op)leveringstermijn. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
 3. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.

 
Artikel 6.Prijzen en verzendkosten

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
 2. 3DPrinterPoint heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 3. De opgegeven prijs is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de levering door onvoorzienbare omstandigheden wordt verhoogd, dan heeft 3DPrinterPoint het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen aan de klant.
 4. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 
Artikel 7.Levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
 2. 3DPrinterPoint is gerechtigd in gedeeltes te leveren.
 3. De klant is verplicht de geleverde producten af te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd doet daar niet aan af.
 4. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is 3DPrinterPoint gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft 3DPrinterPoint het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

 
Artikel 8.(Op)leveringstermijn

 1. De vermelde (op)leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan 3DPrinterPoint bekend waren en zij zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde (op)leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 2. In het geval dat een vermelde (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van 3DPrinterPoint ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. Overschrijding van de opgegeven (op)leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

 
Artikel 9. Verplichtingen van de klant

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3DPrinterPoint aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 3DPrinterPoint worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 3DPrinterPoint zijn verstrekt, heeft 3DPrinterPoint het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
 3. De klant is gehouden 3DPrinterPoint onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De klant dient de producten enkel te gebruiken overeenkomstig de gebruiksinstructies en voor het doel waarvoor het product bestemd is.
 5. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant. 3DPrinterPoint kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het product.

 
Artikel 10.Betaling

 1. De klant dient de van 3DPrinterPoint ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
 2. Wanneer de facturatie geschiedt, komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.
 3. Bij niet-tijdige betaling door de klant is 3DPrinterPoint bevoegd elke (verdere) levering aan de klant of de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die 3DPrinterPoint maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van 3DPrinterPoint op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 
Artikel 11.Lease

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat producten op basis van financial lease of operational lease aan de klant ter beschikking worden gesteld.
 2. De leaseperiode en het leasetarief worden in de overeenkomst opgenomen.
 3. Het leasetarief wordt maandelijks vooraf aan de klant gefactureerd.
 4. Indien partijen operational lease zijn overeengekomen, dan zijn de service- en onderhoudswerkzaamheden die 3DPrinterPoint voor de klant uitvoert in de overeenkomst opgenomen.
 5. De klant zal het lease product in gebruik nemen gedurende de leaseperiode.
 6. Het is de klant niet toegestaan het lease product te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
 7. Het is de klant niet toegestaan veranderingen aan het lease product aan te brengen of herstelwerkzaamheden aan het lease product uit te voeren.
 8. Ingeval van beslaglegging op het lease product of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de klant dit onverwijld aan 3DPrinterPoint te melden. Voorts dient de klant de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het lease product eigendom is van 3DPrinterPoint. Bovendien is de klant verplicht actief mee te werken, teneinde 3DPrinterPoint de feitelijke macht over het lease product te verschaffen.
 9. Het lease product mag in geen geval Nederland verlaten.
 10. De klant draagt het risico van verlies, te niet gaan of diefstal van of schade aan het lease product en sluit hiervoor een passende verzekering af.
 11. De klant zal het lease product inleveren op de eerste werkdag na het verstrijken van de leaseperiode, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de klant het lease product na het verstrijken van de leaseperiode van 3DPrinterPoint koopt.
 12. De verkoop van het lease product komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.
 13. 3DPrinterPoint blijft eigenaar van het lease product, ongeacht de duur van de lease, tenzij er sprake is van koop.

 
Artikel 12.Retentierecht en voorbehoud van rechten

 1. 3DPrinterPoint is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan zijn.
 2. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 
Artikel 13.Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van 3DPrinterPoint, totdat alle vorderingen die 3DPrinterPoint op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
  1. verpanden;
  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 3DPrinterPoint te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 3DPrinterPoint veilig te stellen.
 4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens 3DPrinterPoint niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is 3DPrinterPoint gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van 3DPrinterPoint op volledige schadevergoeding.
 5. Indien 3DPrinterPoint gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht 3DPrinterPoint toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van 3DPrinterPoint zich bevinden.
 6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk 3DPrinterPoint daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van 3DPrinterPoint.
 7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan 3DPrinterPoint toekomende rechten onverlet.

 
Artikel 14.Klachten en garantie

 1. Zichtbare gebreken aan de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan 3DPrinterPoint gemeld te worden.
 2. De klant dient 3DPrinterPoint de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
 3. Indien op een geleverd product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan vangt de garantieperiode aan op het moment van aflevering van het product. De fabrieksgarantie en de wijze waarop de klant een beroep kan doen op de fabrieksgarantie wordt vermeld in de documentatie die bij het product geleverd wordt.
 4. De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
  1. de klant gebreken aan het geleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan 3DPrinterPoint meldt;
  2. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
  3. de verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
  4. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  5. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
  6. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  7. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
 5. Het vervangen of repareren van producten verlengt de garantieperiode niet.

 
Artikel 15.Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 3DPrinterPoint kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. 3DPrinterPoint is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart 3DPrinterPoint tegen alle aanspraken ter zake.
 3. Het gebruik van het werk is voor risico van de klant.
 4. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 5. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan 3DPrinterPoint niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 6. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door 3DPrinterPoint geleverde, sluit 3DPrinterPoint iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 7. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product.
 8. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.
 9. 3DPrinterPoint kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is.
 10. 3DPrinterPoint is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van derden.
 11. 3DPrinterPoint is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 12. Indien 3DPrinterPoint aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 3DPrinterPoint beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 3DPrinterPoint gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 3DPrinterPoint beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 13. De klant vrijwaart 3DPrinterPoint voor vorderingen die derden tegen 3DPrinterPoint instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor 3DPrinterPoint niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden 3DPrinterPoint op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor 3DPrinterPoint mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens 3DPrinterPoint vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens 3DPrinterPoint kan aanwenden.
 15. De klant is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van 3DPrinterPoint. Herstel van beschadigingen aan een lease product, redelijkerwijze toe te rekenen aan de klant, zullen door 3DPrinterPoint of in haar opdracht plaatsvinden, voor rekening van de klant.
 16. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens 3DPrinterPoint handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die 3DPrinterPoint daardoor lijdt.

 
Artikel 16.Ontbinding

 1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft 3DPrinterPoint het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van 3DPrinterPoint op schadevergoeding.
 2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens 3DPrinterPoint niet nakomt of 3DPrinterPoint vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van 3DPrinterPoint adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft 3DPrinterPoint het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van 3DPrinterPoint op schadevergoeding.
 3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is 3DPrinterPoint niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van 3DPrinterPoint op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

 
Artikel 17.Overmacht

 1. 3DPrinterPoint is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van 3DPrinterPoint liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan 3DPrinterPoint door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van 3DPrinterPoint of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van 3DPrinterPoint of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van 3DPrinterPoint ten gevolge waarvan 3DPrinterPoint haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Voor zover 3DPrinterPoint ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is 3DPrinterPoint gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 
Artikel 18.Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 
Artikel 19.Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van het werk

 1. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het werk komen toe aan 3DPrinterPoint. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen 3DPrinterPoint en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij 3DPrinterPoint.
 2. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 3DPrinterPoint, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De klant is zonder de schriftelijke toestemming van 3DPrinterPoint niet gerechtigd het werk ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Zolang de klant niet heeft betaald voor het werk, is het de klant niet toegestaan het werk te gebruiken of een project te realiseren naar het werk dat door 3DPrinterPoint is vervaardigd.
 3. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft 3DPrinterPoint de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
 4. De klant vrijwaart 3DPrinterPoint voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door 3DPrinterPoint geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 
Artikel 20.Overdracht

 1. De klant mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden niet overdragen aan derden. 3DPrinterPoint kan echter schriftelijk toestemming geven voor een overdracht.

 
Artikel 21.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Elke overeenkomst tussen 3DPrinterPoint en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en 3DPrinterPoint worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 3DPrinterPoint gevestigd is.